سینی پک ترکیبی سایز6(20تایی)

سینی پک ترکیبی سایز8(12تایی)

سینی پک ترکیبی سایز10(12تایی)

سینی پک پیوندی سایز8گلدان سفالی

سینی پک اچینوگزرونی رنگی (12تایی)

سینی پک اچینوسیس(12تایی)

سینی پک اچینوگزرونی رنگی(12تایی)

سینی پک ترکیبی گلدان سفالی(12تایی)