1) انتخاب کد مورد نظر
2) تماس با ما از طریق واتساپ با شماره های
09301800603
09011448492
و ارسال کد و آگاهی از قیمت
3) ارسال فیش واریزی و آدرس