با الطاف پروردگار متعال این شرکت در سال 1394 در ایران با نام پالییز کاکتوس و با کشت انبوه انواع کاکتوس و ساکولنت به تعداد دو میلیون عدد بذر و پرورش 500 نشاء در مجموعه گلخانه ای به مساحت یک هکتار فعالیت خود را آغاز کرد. و تا کنون با گسترش تولید و کشت بذر به تعداد 3 میلیون عدد و تولید نشاء از طریق قلمه و برگ به فعالیت خود ادامه داده است

تلفن: 09123885780


); }