پک کاکتوس و ساکولنت گلدان سفالی

پک پیوندی گلدان سفالی

پک سایز 8 اچینو گرزونی

گلدان دیش گاردن

گلدان دیش گاردن با پایه

گلدان دیش گاردن با پایه

تاج گل

سبد گل

سبد گل

سانسوریا

گلدان سانسوریا مهتابی

گیاه یوکا با گلدان فلزی