سانسوریا

گلدان سانسوریا مهتابی

گیاه یوکا با گلدان فلزی