بازدید آقای مهندس تقوی

نمایشگاه گل و گیاه بوستان گفتگو

نمایشگاه بوستان آب و آتش

نمایشگاه گل و گیاه پاکدشت

بازدید استاندار تهران و مسئولین

این متن است